Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bike Tours Haarlem (Bike Tours Haarlem). Het adres van Bike Tours Haarlem is Drossestraat 2 2011XW Haarlem (Locatie), met het KvK-nummer 69936870.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@biketourshaarlem.com, +31 (0)23 23 40004 of per post: Bike Tours Haarlem, Drossestraat 2, 2011XW Haarlem.

Bike Tours Haarlem heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de reservering of aanvraag van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere reservering of aanvraag bij Bike Tours Haarlem en u (Hoofdboeker). Bike Tours Haarlem zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Deze zijn zowel online inzichtelijk op www.biketourshaarlem.com (Website) als bij de Kamer van Koophandel en bij ons op Locatie.

Artikel 2 – Boeking

 1. Bij Bike Tours Haarlem kunt u fietsen huren of een fietstour boeken. Een reservering of boeking (Boeking) komt tot stand wanneer Hoofdboeker op een van onderstaande manieren laat blijken met de reservering of aanvraag in te stemmen. Dit kan via een online boeking, telefonische boeking, boeking via een partner (Partner) of een boeking op Locatie. Een online Boeking is definitief als het boekingsformulier is ingevuld en via de Website is verstuurd naar ons.
 2. Een telefonische Boeking is definitief wanneer dit telefonisch wordt doorgegeven
 3. Een Boeking bij ons op Locatie of via een aan Bike Tours Haarlem gelieerde Partner is definitief wanneer het boekingsformulier is ingevuld.
 4. De Hoofdboeker wordt verantwoordelijk gesteld voor het volledig en naar juistheid invullen van het boekingsformulier.
 5. De Hoofdboeker draagt de verantwoordelijkheid van de mede-deelnemers van een geboekte fietstour of medehuurders van fietsen zoals uiteengezet in deze voorwaarden.
 6. De diensten van Bike Tours Haarlem zijn slechts toegankelijk voor minderjarigen indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun meerderjarige begeleider, ouder of voogd. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden mag Bike Tours Haarlem ervan uitgaan dat er ten aanzien van de minderjarige sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Bike Tours Haarlem gaat ervan uit dat het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van 14 jaar of ouder de dienst zelfstandig gebruikt. Bike Tours Haarlem mag in dat geval tevens veronderstellen dat er toestemming is verleend.
 7. Wanneer een dienst van Bike Tours Haarlem is geboekt via een Partner, blijven de algemene voorwaarden van Bike Tours Haarlem van toepassing.

Artikel 3 – Prijs

 1. Gehanteerde prijzen voor de tours en de verhuur, worden getoond op de Website. Deze prijzen zijn leidend maar zijn onder voorbehoud van eventuele zet- of drukfouten.
 2. Bike Tours Haarlem mag de prijs tussentijds aanpassen bijvoorbeeld als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de boeking of reservering.

Artikel 4 – Betaling en incassokosten

 1. Reservering van de ‘Open Fietstour’ kunnen op locatie betaald worden.
 2. Reserveringen van ‘Privé Fietstours’ en huurfietsen dienen te alle tijden direct, en niet later dan 4 weken van tevoren, betaald te worden.
 3. Betaling op locatie kan worden voldaan middels contant geld of pinbetaling. Bij een vooraf boeking geschied de betaling middels factuur.
 4. Als Hoofdboeker de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Hoofdboeker is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Hoofdboeker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De volledige vordering van Bike Tours Haarlem op Hoofdboeker is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Hoofdboeker een betalingstermijn overschrijdt;
  2. Hoofdboeker failliet is of in surseance van betaling;
  3. Hoofdboeker (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Hoofdboeker (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 6. Als Hoofdboeker in verzuim is, dan is hij alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Bike Tours Haarlem. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel.

Artikel 5 – Fietstours

 1. Bike Tours Haarlem behoudt zich het recht voor om de data van tours aan te passen en de routes aan te passen.
 2. ‘Open Fietstours’ zijn fietstours op vaste tijden op vaste dagen. Tijdens deze fietstours kunnen meerdere personen deelnemen. Dit betekent dat u niet altijd uitsluitend met een eigen gezelschap deelneemt aan de tour. Aanvragen meer grote groepen worden automatisch ‘Privé Fietstours’. Dit wordt aangegeven bij de boeking.
 3. Een ‘Privé Fietstour’ houdt in dat deelname altijd uitsluitend met eigen gezelschap is. Gidsen of andere medewerkers van Bike Tours Haarlem die worden ingewerkt kunnen wel deelnemen aan de privétour.

Artikel 6 – Gebruik fietsen / verhuur

 1. Hoofdboeker en mede-deelnemers of huurders van fietsen vergewissen zich van de goede staat van de fiets bij start verhuur of tour en dienen de fietsen in dezelfde staat terug te brengen.
 2. Bij de verhuur van fietsen zonder deelname aan een tour dient voorafgaand aan de verhuur óf per fiets een waarborgsom van €50 te worden betaald aan Bike Tours Haarlem (cash of per pinbetaling) óf dient de Hoofdboeker zijn of haar legitimatie (rijbewijs/ID-kaart/paspoort) achter te laten bij Bike Tours Haarlem.
 3. De waarborgsom zal, indien de fietsen in goede staat en op de afgesproken datum en tijd retour worden ingeleverd, cash of middels retour pinbetaling worden terugbetaald aan de Hoofdboeker.
 4. De fietsen dienen te allen tijde op slot vast gezet te worden met de twee door Bike Tours Haarlem bijgeleverde sloten. Het kettingslot dient altijd aan een vast object vastgemaakt te worden.
 5. Als een sleutel van een fiets is kwijt geraakt wordt er €25 euro van de eventuele waarborgsom ingehouden door Bike Tours Haarlem. Indien er in geval van een fietstour vooraf geen waarborgsom is voldaan, worden deze kosten achteraf in rekening gebracht.
 6. Bij diefstal wordt de nieuwprijs per gestolen fiets in rekening gebracht en is de Hoofdboeker verplicht aangifte te doen en Bike Tours Haarlem direct telefonisch op hoogte te stellen via telefoonnummer: +31 (0)23 23 40004.
 7. Bij eerder terugbrengen van fietsen dan de overeengekomen datum en tijdstip in de Boeking, wordt er geen geld teruggegeven.
 8. Bij het later inleveren van de gehuurde fietsen dan de overeengekomen datum en tijdstip in de Boeking, wordt €25 per dag per fiets in rekening gebracht.
 9. Indien er schade is ontstaan tijdens de huurperiode of tour en het bedrag van de schade hoger is dan de waarborgsom, dient de Hoofdboeker dit bijkomende bedrag direct te voldoen. Indien er schade is ontstaan die gelijk of lager is dan de waarborgsom, zal deze worden ingehouden van de waarborgsom. De Hoofdboeker is gehouden de schade of ongeval onmiddellijk telefonisch via+31 (0)23 23 40004 te melden aan Bike Tours Haarlem en in ieder geval bij het inleveren van de fiets.
 10. In geval van een lekke band/ketting of een ander gangbaar defect, is de Hoofdboeker verantwoordelijk om de fiets terug te brengen naar Bike Tours Haarlem. Neem hiervoor telefonisch contact op met de verhuurder via +31 (0)23 23 40004.
 11. De Hoofdboeker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle wettelijk Nederlandse (verkeers-)regels. Boetes zijn te allen tijde voor eigen rekening.
 12. Bike Tours Haarlem heeft geen verzekering afgesloten ten behoeve van ongevallen of diefstal. De Hoofdboeker dient hiervan op de hoogte te zijn en hier eventueel zelf voor zorg te dragen.

Artikel 7 – Annuleringen

 1. Als u uw Boeking wilt annuleren, verzoeken wij zo spoedig mogelijk (voorafgaand aan de fietstour of de huur) in alle gevallen telefonisch contact op te nemen met: +31 (0)23 23 40004.
 2. Bij een ‘Open Fietstour’ zijn geen kosten verbonden aan annuleringen.
 3. Als u een ‘Privé Fietstour’ of ‘Arrangement’ tot 10 deelnemers wilt annuleren, kan dit tot 24 uur van tevoren kosteloos. Daarna brengen wij 50% van de kosten in rekening. Bij meer dan 10 deelnemers rekenen wij geen annuleringskosten tot 4 weken van tevoren. Daarna brengen wij 50% kosten in rekening.
 4. Voor reservering van huurfietsen tot 10 fietsen rekenen wij tot 24 uur voor aanvang van uw reservering geen annuleringskosten. Daarna brengen wij 50% van de kosten in rekening. Bij reserveringen van meer dan 10 fietsen kunt u kosteloos annuleren tot 4 weken van tevoren. Daarna brengen wij 50% kosten in rekening.

Artikel 8 – Opschorting, ontbinding

 1. Bike Tours Haarlem mag de Boeking opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de Boeking ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Bike Tours Haarlem mag nakoming van de Boeking opschorten of ontbinden als Hoofdboeker zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Hoofdboeker moet Bike Tours Haarlem dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Door regulier goed en zorgvuldig onderhoud te plegen, proberen wij onze fietstours en de fietsen voor de verhuur zo veilig mogelijk te houden.
 2. Bike Tours Haarlem zal bepalen of een deelnemer in staat is op een veilige manier te kunnen deelnemen aan de fietstour en/of losse verhuur. Indien Bike Tours Haarlem een of meerdere deelnemers niet in staat acht veilig deel te kunnen nemen aan de fietstour of gebruik te maken van losse verhuur, kan Bike Tours Haarlem een deelnemer weigeren. Dit in verband met de veiligheid.
 3. Ondanks alle zorgvuldige veiligheidsmaatregelen, blijft deelname aan de fietstours en losse verhuur volledig op eigen risico van u en de deelnemers.
 4. Bike Tours Haarlem is niet aansprakelijk voor diefstal, letsel of andere schade die is ontstaan als gevolg van het deelnemen aan de fietstours of tijdens de huurperiode van de losse verhuur, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid aan de zijde van Bike Tours Haarlem.
 5. Als Bike Tours Haarlem aansprakelijk is dan is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Bike Tours Haarlem aan Bike Tours Haarlem uitkeert. Dit geldt alleen voor deelname tijdens de fietstour. Losse fietsverhuur is hiervan uitgesloten.

Artikel 10 – Vrijwaring

 1. Hoofdboeker vrijwaart Bike Tours Haarlem voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door gebruik van de diensten van Bike Tours Haarlem.
 2. Als derden Bike Tours Haarlem aanspreken, zal Hoofdboeker hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Hoofdboeker geen maatregelen neemt in verband met lid 2, mag Bike Tours Haarlem zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Bike Tours Haarlem, komen geheel voor rekening en risico van Hoofdboeker.

Artikel 11 – Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 12 – Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 14 – Bevoegde rechter
Rechtbank Amsterdam.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden via PDF.